คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์จำนวน 29 คน
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีทางทันตกรรม ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 จำนวน 29 คน ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีทางทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต โดยได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ทันตกรรมดิจิตอล ซึ่งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการวางแผนการรักษา ออกแบบ และการผลิตวัสดุและชิ้นงานทางทันตกรรม ในการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรม นอกจากนี้ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนการสอนแบบเสมือนจริง ซึ่งใช้ในพัฒนาทักษะและความเข้าใจแก่นักศึกษาทันตแพทย์ก่อนการปฏิบัติในผู้ป่วยจริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment