พิธีเปิดศูนย์ MU-NCKU Joint Research Center และงานประชุมวิชาการ 2019 NCKU Week at MU

 

20 พฤศจิกายน 2562 ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Prof. Dr. Huey-Jen Jenny Su, President, National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์ MU-NCKU Joint Research Center ซึ่งเป็นความร่วมมือทางด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ NCKU

 

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล และ NCKU ยังได้ร่วมมือในการจัดงานประชุมวิชาการ “2019 NCKU Week at MU” ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดในรูปแบบ Joint Symposium ที่ได้รวบรวมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากทั้งสองสถาบัน มาบรรยายให้ความรู้ในด้านการวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งกิจกรรมความร่วมมือเหล่านี้ จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment