คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
“ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น” จากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

 

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น “ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น” จากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ในสาขาต่างๆ จำนวน 8 ท่าน ณ ห้องประชุมกรรมการประจำคณะ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

 

“ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น”

สาขา ทันตกรรมจัดฟัน ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์กิตติ สุพันธุ์วณิช

สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร. ทันตแพทย์หญิง ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร

สาขา ทันตกรรมทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ประมุข จิตต์จำนงค์

  ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงวนิดา นิมมานนท์

สาขา ทันตกรรมประดิษฐ์ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงยาหยีศรีเฉลิม ศิลปบรรเลง

สาขา ทันตกรรมสำหรับเด็ก รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง ศิริรักษ์ นครชัย

สาขา ปริทันตวิทยา รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงเพ็ญพรรณ เลาหพันธ์

สาขา วิทยาเอ็นโดดอนต์ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงวราภรณ์ ฐิตินันทพันธุ์

สาขา ทันตกรรมจัดฟัน ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์กิตติ สุพันธุ์วณิช

20191107-G1-3

สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร. ทันตแพทย์หญิง ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร

20191107-G1-4

สาขา ทันตกรรมทั่วไป ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงวนิดา นิมมานนท์

20191107-G1-5

สาขา ทันตกรรมประดิษฐ์ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงยาหยีศรีเฉลิม ศิลปบรรเลง

20191107-G1-1

สาขา ทันตกรรมสำหรับเด็ก รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง ศิริรักษ์ นครชัย

20191107-G1-6

สาขา วิทยาเอ็นโดดอนต์ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงวราภรณ์ ฐิตินันทพันธุ์

20191107-G1-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment