คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไตรภาคี
ด้าน International Special Needs Oral Care Medical Service Network

 

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ศ. ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Prof. Chuan-Hang Yu, Director of Special Needs Stomatology, Chung Shan Medical University Hospital, พญ. มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล และ ทพญ.กุลยา รัตนปรีดากุล Director, WeCare Dental Clinic ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไตรภาคี Tripartire Memorandum of Understanding (MoU) ที่มีระหว่างกัน โดยมี รศ. ดร.ทพ. พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ คือการจัดวางระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Special need patients) ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพทางทันตแพทย์และบุคลากรสายข้างเคียงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ป่วยพิเศษ ได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกันกับผู้ป่วยปกติ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา ระยะสั้น ร่วมสร้างงานวิจัยร่วมกัน

 

ทั้งนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ จะรับหน้าที่เป็นคณะแม่ข่ายของเครือข่าย และเป็นองค์กรที่เป็นที่พึ่งทางวิชาการในด้านการดูแลผู้ป่วยพิเศษของอีก 2 สถาบัน (สถาบันราชานุกูล และ WeCare Dental Clinic) โดยมี Chung Shan Medical University ที่ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) คอยให้คำปรึกษาผ่านทางผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วยพิเศษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment