งานประชุมวิชาการ The 9th Japan-Thailand-Korea Joint Symposium

 

รศ.ดร.ทพ. พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย อ.ดร.ทพญ.กัลย์ภัทร ตันศรีรัตนวงศ์ (อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา) ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 9thJapan-Thailand-Korea Joint Symposium เรื่อง “Interdisciplinary Future Dentistry: From Bench to Chair” ณ Yonsei Dental Hospital Building, Yonsei University College of Dentistry, Korea ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2562

 

ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ รศ.ดร.ทพ. พิศลย์ เสนาวงษ์ ได้ร่วมบรรยายวิชาการในหัวข้อเรื่อง “The Effect of pH change in Bacterial Interphase with Dental Restorative Materials Leading to Biofilm Formation” และ อ.ดร.ทพญ.กัลย์ภัทร ตันศรีรัตนวงศ์ บรรยายวิชาการในหัวข้อเรื่อง “The Current Nanotechnology Approach to Periodontal Tissue Engineering” โดยนอกจากนี้ ทั้งสองท่านยังได้เข้าร่วมงาน Dean’s Meeting อีกด้วย

 

Japan-Thailand-Korea Joint Symposium นั้นเป็นการประชุมวิชาการประจำปี อันเป็นความร่วมมือระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 7 สถาบัน จากประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไทย ได้แก่ Osaka University Graduate School of Dentistry และ Kyushu University Faculty of Dental Science จากประเทศญี่ปุ่น Kyungpook National University School of Dentistry, Seoul National University School of Dentistry และ Yonsei University College of Dentistry จากประเทศเกาหลีใต้ และคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment