ผู้บริหารและกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลบุคลากรต้นแบบ
และรางวัลปูชนียบุคคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล และรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง
ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

 

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร กรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลบุคลากรต้นแบบและรางวัลปูชนียบุคคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5 ท่าน และรางวัลตัวอย่าง ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมกรรมการประจำคณะฯ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

รางวัลปูชนียบุคคล ได้แก่

1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงมัลลิกา ศิริรัตน์
2. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ พันโท ทันตแพทย์เศวต ทัศนบรรจง
3. ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์สิทธิ ส. ศรีโสภาค

รางวัลบุคลากรต้นแบบ ได้แก่

1. คุณกฤตติกา สายโส
2. คุณพรนรินทร์ อาดนนท์ลา

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ได้แก่

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันแพทย์หญิงสิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment