งานประชุมวิชาการ “International Conference of Scientific and Odonto-Stomatology training 2019”
ณ School of Odoto-Stomatology, Hanoi Medical University, Vietnam

 

ศ.ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รศ.ดร.ทพ. ชูชัย  อนันต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “International Conference of Scientific and Odonto-Stomatology training 2019″ ณ School of Odoto-Stomatology, Hanoi Medical University, Vietnam เมื่อระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2562 ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้ง School of Odonto-Stomatology และ 80 ปีของการก่อตั้ง Dental Department (1939-2019) ของ Hanoi Medical University

 

ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ รศ.ดร.ทพ. ชูชัย  อนันต์มานะ ยังได้รับเกียรติเชิญให้เป็น Guest Speaker และบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Understanding ceramics: From microstructure to the application”

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ School of Odoto-Stomatology, Hanoi Medical University, Vietnam มีความร่วมมือทางวิชาการที่ดีต่อกัน โดยทั้งสองสถาบันนั้น เป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือทางทันตแพทย์นานาชาติในแถบลุ่มแม่น้ำโขง หรือ International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) ซึ่งประกอบไปด้วย 16สถาบันการศึกษา จากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment