คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกล่าวแนะนำการเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต แนะนำโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ งานกิจการนักศึกษา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ฯลฯ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมรสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment