คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา และ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกล่าวแนะนำระบบการเรียนการสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต การเตรียมความพร้อม แนะนำโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ ทุนการศึกษา การวิจัย และแนะนำระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมรสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment