กิจกรรมเสริมศักยภาพสู่การเรียนรู้วิชาชีพทันตแพทย์

สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2

 

หน่วยกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพสู่การเรียนรู้

วิชาชีพทันตแพทย์ สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุม 304-305 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment