งานประชุม The 46th Asia Pacific Dental Students Association

(APDSA) Annual Congress 2019

 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ศ.ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเรียนเชิญให้เข้าร่วมงาน ในพิธีเปิดงานประชุม The 46th Asia Pacific Dental Students Association (APDSA) Annual Congress 2019 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2562 สถานที่จัดงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

 

งานประชุมในปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 46 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เกิดจากความร่วมมือของ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (Asia pacific dental student association หรือ APDSA) โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการร่วมมือกันของนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ทั้งในระดับภูมิภาคและก้าวสู่ระดับนานาชาติและสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษาทันตแพทย์ในระดับนานาชาติ เพื่อการพัฒนาในสาขาวิชาชีพทันตแพทย์ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาชีพทันตแพทย์ระหว่างกัน

 

ภายในงาน จะมีกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ มากมาย อาทิ เช่น Scientific Paper Presentation, Research & Dental Academic Competition, Exhibitions, Cultural Performances, Keynote Lecturers, Workshops and Social Outings

พิธีเปิดงานประชุม The 46th Asia Pacific Dental Students Association (APDSA) Annual Congress 2019

วันที่ 1 สิงหาคม 2562  ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับโล่จากนายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการประชุม APDSA 2019 Thailand (46th APDSA Annual Congress)

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Scientific Oral & Poster Presentation, Research & Dental Academic Competition, Young Dental Driving Force (YDDF)

เกี่ยวกับ Age of Aging ประกอบด้วย Exhibition เกี่ยวกับผู้สูงอายุ และ Keynote Lecturers ใน Scientific Oral & Poster Presentation

อาจารย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินงานวิจัย (research reward) คือ

รศ. ทพ.ดร.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนกุล , ผศ. ดร.ทพ.ดนุชิษณ์ พนมยงค์ และ อ. ทพญ.ดร.นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์

อีกทั้ง นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา 2 ทีม โดยได้รางวัลรองชนะเลิศ
ได้แก่ นศ.ทพ.พิสิฐ เจริญวงศ์วัฒนา และ นศ.ทพ.ณัฏฐา รัตนสิริพันธ์

การแข่งขันตอบคำถามวิชาการ (APDAXc)

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกอบด้วย ภาคเช้า : 8 Workshops

โดยมีคณาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ช่วยสนับสนุนและดำเนินการกิจกรรม คือ

 

1) รศ. ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนกุล
2) ผศ. รท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต
3) ผศ. ดร.ทพญ.จีราภัทร จันทรัตน์
4) ผศ. ดร.ทพ.พงศ์ พงศ์พฤกษา
5) ผศ. ดร.นพ.ทพ.บวร คลองน้อย
6) ผศ. ทพ.ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร
7) ผศ. ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์
8) อ. ดร.ทพ.พิภพ สายแก้ว
9) อ. ทพ.ประณัย นาคะปักษิณ

 

รวมทั้งทีมคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาเป็นทีมให้การสนับสนุน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment