สัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

และภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment