เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และภาควิชาทันตกรรมเด็ก ออกให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดยไม่คิดมูลค่า

 

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วยนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงอารยา พงษ์หาญยุทธ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมเด็ก ทันตแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

 

เนื่องด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้พิการ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีข้อจำกัดในการดูแลสุขภาพช่องปาก รวมถึงการขาดโอกาสในการเข้าถึงการบริการทางทันตกรรม ทำให้เกิดโรคในช่องปากได้ง่ายและนำไปสู่โรคร้ายแรง อื่นๆ อาทิเช่น ปอดอักเสบ การติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ ฯลฯ ดังนั้นการให้คำแนะนำแก่ผู้พิการ ให้สามารถดูแลรักษาอนามัยในช่องปากอย่างถูกวิธีได้ จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพ การจัดโครงการบริการทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

นอกจากนี้ในวันดังกล่าว นายวิทยา พานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัทฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในโครงการฯ ดังกล่าว โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี ให้เกียรติรับมอบพร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment