คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมิน

“สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นางจิรสา ศรีไพโรจน์, นายพิเชฐ เจริญทรัพย์, ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉราภา นาไชยธง, นายธีรศักดิ์ ทองแกมแก้ว, นายอรรณพ เหลืองพานิช, นายอภิรัช เหลืองพานิช คณะกรรมการตรวจประเมินจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และนางสาวพัชรินทร์ ไพรกุล จากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM) ในการเข้าตรวจประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562” ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมตรวจเยี่ยมภายในคณะฯ โดยวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมินครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาต้นแบบการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment