องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (Dental Faculty Consortium of Thailand)

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรทันตแพทยศาสตรศึกษา สำหรับอาจารย์ทันตแพทย์ใหม่” รุ่นที่ 1

 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรทันตแพทยศาสตรศึกษา สำหรับอาจารย์ทันตแพทย์ใหม่” รุ่นที่ 1 จัดโดยคณะอนุกรรมการหลักสูตรและทันตแพทยศาสตรศึกษา องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (Dental Faculty Consortium of Thailand) ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 โดยมีอาจารย์ทันตแพทย์ใหม่ หรืออาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 5 ปี และคณะอนุกรรมการหลักสูตรและทันตแพทยศาสตรศึกษา เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment