การบรรยายกิจกรรม Special Talk หัวข้อเรื่อง “The important role of umami taste in oral

and overall health and a possibility of objective diagnosis for umami taste disorders.”

 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 Professor Noriaki Shoji, Tohoku University, Japan. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรม Special Talk หัวข้อเรื่อง “The important role of umami taste in oral and overall health and a possibility of objective diagnosis for umami taste disorders.” แก่คณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ จัดโดยสำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment