พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับต้น : ผู้นำศตวรรษที่ 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2

 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับต้น : ผู้นำศตวรรษที่ 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2 First – Line Executive Program: Leadership 21th century Faculty of Dentistry Mahidol University โดยมีบุคลากรตำแหน่งหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย หัวหน้าคลินิก หัวหน้าศูนย์ จำนวน 28 คน เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 10 พ.ค. – 28 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมเป็นผู้นำทางวิสัยทัศน์ เสริมสร้างภาวะผู้นำแบบยั่งยืน มีศักยภาพทางความคิด ทักษะ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของการทำงาน เทคโนโลยีและความทันสมัย เกิดการเรียนรู้และองค์ความรู้เพื่อนำไปปฏิบัติในงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่องค์กร จัดโดยหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment