กรรมการงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2562 (DENT MU Quality Fair 2019)

เข้าเยี่ยมชมผลงานคุณภาพของคลินิก/หน่วยงาน (รอบคัดเลือก)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ. ชูชัย อนันต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยกรรมการงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2562 (DENT MU Quality Fair 2019) เข้าเยี่ยมชมผลงานคุณภาพของบุคลากร คลินิก หน่วยงาน (รอบคัดเลือก) ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเยี่ยมชมผลงานคุณภาพประเภท การปรับปรุงคุณภาพ (Continuous Quality Improvement : CQI) และนวัตกรรม (Innovation : Inno) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริมา สงวนสิน อาจารย์ ดร.ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์ และ อาจารย์ ดร.ทพญ.นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์ เป็นกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานคุณภาพในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment