การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ทำงานวิจัยอย่างไรให้มีคุณค่า”

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมกับภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ทำงานวิจัยอย่างไรให้มีคุณค่า” โดย ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2551, ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) แก่ผู้สนใจ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment