ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะ

ที่ได้รับรางวัลในงานครบรอบ 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ศาสตราจารย์ ดร.ทพhttps://dt.mahidol.ac.th/th/ญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะ ในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและมอบเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ในงานครบรอบ 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บุคลากรที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2561

รางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2561

 

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงผุสดี ยศเนืองนิตย์
ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

DSC_8888

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำปี 2561

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงสุชยา ดำรงค์ศรี
ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและและแม็กซิลโลเฟเชียล

DSC_9002

ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2561

 

ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ : ผศ.ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์
ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ : นางณัฐกานต์ อันภักดี
ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ : นายบัณฑูร อ่วมนิ่ม


 

 

ตำแหน่งประเภทวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระยะเวลาการปฎิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : อ.ทพญ.วรณัน ประพันธ์ศิลป์
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระยะเวลาการปฎิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี : อ.ทพ.คมสัน ลาภาอุตย์


 

 

ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระยะเวลาปฎิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : นายณัฐพล คำจริง
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระยะเวลาปฎิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี : นางสาววิกานดา ปัญจะแก้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment