งานประชุมวิชาการ International Collaborative Symposium on Development of Human Resources

in Practical Oral Health and Treatment

 

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรางคณา ชิดช่วงชัย รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการ International Collaborative Symposium on Development of Human Resources in Practical Oral Health and Treatment ณ โรงแรม Novotel Phuket Resort Hotel จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2562

 

โดยเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ Faculty of Dentistry, Niigata University ประเทศญี่ปุ่น และ Faculty of Dentistry, Khon Kaen University ประเทศไทย และมีการเชิญทันตแพทย์จาก มหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการ และ MOU ร่วมกันเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment