คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้การต้อนรับ

Professor Xu Biao, Dean, School of Stomatology, Kunming Medical University,

PR. China เข้าร่วมเจรจาการจัดประชุมวิชาการ International Dental Collaboration of the Mekong River Region

(IDCMR Congress 2019)

 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้การต้อนรับ Professor Xu Biao, Dean, School of Stomatology, Kunming Medical University, PR. China เข้าร่วมเจรจาการจัดประชุมวิชาการ International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR Congress 2019) ณ School of Stomatology, Kunming Medical University, PR. China ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IDCMR Congress 2019 ช่วงเดือนตุลาคม ในครั้งนี้ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ ให้การต้อนรับและร่วมเจรจารูปแบบการจัดประชุม IDCMR Congress 2019 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment