การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

ภายในส่วนงาน (Preliminary Assessment) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ

 

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment