คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมนำเสนอผลงาน

“ย่านนวัตกรรมโยธี นวัตกรรมการแพทย์ เพื่ออนาคต”

แก่นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล

 

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ฤดี สุราฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมนำเสนอผลงาน “ย่านนวัตกรรมโยธี นวัตกรรมการแพทย์เพื่ออนาคต” ต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล

 

ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ย่านโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร กว่า 28 หน่วยงาน รวมถึงคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาย่านโยธีให้เป็น ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี “YMID: Yothi Medical Innovation District” โดยตั้งเป้าใน 10 ปี ก้าวสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุขครบวงจร เป็นศูนย์กลางด้านการวิจัย สร้างผลิตภัณฑ์เชิงมูลค่า สร้างนักวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพต้นแบบ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืนในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ

 

โดยจุดเด่นของย่านนี้คือ เป็นเขตย่านที่มีสถานพยาบาล สถาบันการศึกษาทางการแพทย์ ที่มีการรวมตัวของโรงพยาบาล และสถาบันทางการแพทย์ จำนวนทรัพยากรบุคคล บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความพร้อมในหลายหลายสาขา รวมถึงสถานพยาบาล โรงเรียนแพทย์ และโครงสร้างพื้นฐานต่อจำนวนประชากรสูงสุดในกรุงเทพฯ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในการเชื่อมต่อการเดินทางหลากหลายรูปแบบ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment