คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบรางวัล “คนดีศรีทันตะ มหิดล” ประจำปี 2561

 

ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตร แก่บุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล “คนดีศรีทันตะ มหิดล” ประจำปี 2561 จำนวน 57 ราย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ในการประชุมกรรมการประจำคณะฯ ณ ห้องประชุม 304-305 ชั้น 3 (ส่วนหลัง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูให้บุคลากรได้ตระหนักในคุณค่าของการทำความดีและเป็นต้นแบบที่ดีขององค์กรและเพื่อนร่วมงาน พร้อมอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและองค์กร และเป็นการสร้างบรรยากาศองค์กรความดี อันจะเป็นการขับเคลื่อนการสร้างกระแสการพัฒนาคนให้เป็นไปตามคุณลักษณะบุคลากรที่พึงประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment