งานวันเกษียณอายุงาน ประจำปี 2561

 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันเกษียณอายุงาน ประจำปี 2561 โดยในปีนี้ มีผู้เกษียณอายุงานจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน ได้แก่ ศ.คลินิก ทพญ. ณัฏยา อัศววรฤทธิ์, รศ.ทพญ. จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ, รศ.ดร.ทพญ. สุวรรณี ลัภนะพรลาภ, ผศ.ทพ. พีระ สิทธิอำนวย, ผศ.ทพญ. เปรมวรา ตรีวัฒนา, นางสาวเพ็ญศรี พงษ์ขวัญ, นางศิริวรรณ จิตสุขุมมงคล, นางนพมาศ ปันทรัตน์, นางภรณ์สรวง ดวงจินดา, นางจุฑามาศ เกตุเทียน, นางลภัสนันท์ ปัญญา, นายธีระ วนรัตน์, นางเยาวลักษณ์ ทุติยาภรณ์, นายฉลอง มูลศรี และนายเหลี่ยม ไชยะ

ซึ่งภายในงาน ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมวิดิทัศน์กล่าวแสดงความรู้สึกจากผู้เกษียณอายุงาน และการแสดงมุทิตาจิตจากหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment