พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding) ระหว่าง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Chung Shan Medical University, College of Oral Medicine

 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ Chung Shan Medical University, College of Oral Medicine สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ศ.ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ในฐานะผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Dr.Ko Huang Lue, President, Chung Shan Medical University(CSMU) พร้อมด้วย Dr. Yu-Chai Chang, Dean, College of Oral Medicine, (CSMU) เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding) ที่มีร่วมกันระหว่างทั้งสองสถาบัน

 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างเสริมความร่วมมือในด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา และการสร้างงานวิจัยต่างๆ ร่วมกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment