คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ AUN-QA และ VOC การจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ และงาน“สานสัมพันธ์ พี่น้องทันตะ โยธี”

โดยมี บุคลากรสายวิชาการ และผู้ช่วยอาจารย์ เข้าร่วมสัมมนา

 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสัมมนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ AUN-QA และ VOC การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และผู้ช่วยอาจารย์ เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 (ส่วนหลัง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และในช่วงเย็นเป็นงาน “สานสัมพันธ์ พี่น้องทันตะ โยธี” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment