พิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 จาก

Okayama University Dental School, Japan ที่เข้าศึกษาดูงาน

ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

รศ.ดร.ทพ. พิศลย์ เสนาวงษ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายความร่วมมือและเครือข่าย คณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรแก่ศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 3 คน จาก Okayama University Dental School, Japan ที่เข้าศึกษาดูงาน ณ ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง และภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2561 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่มีร่วมกัน ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างทั้งสองสถาบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment