โครงการ “สัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562”

 

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ “สัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562” โดยมีผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าคลินิก หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยต่างๆ ภายในคณะฯ เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 (ส่วนหลัง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment