ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาทันตกรรมเด็ก

จัดประชุมวิชาการเรื่อง New trend, New approach, New Technique in Pediatric Dentistry”

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมเด็ก จัดการประชุมวิชาการเรื่อง New Trend, New Approach, New Technique in Pediatric Dentistry” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานทันตกรรมเด็กแก่ทันตแพทย์ที่สนใจโดยเปิดอบรมทั้งภาคบรรยายและฝึกปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องบรรยาย 304, 305, 306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และห้องปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น ชั้น 3 ศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment