คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดให้บริการทางทันตกรรมฟรี
ถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
ณ โรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง 2 แห่ง (กรุงเทพฯ และ นครปฐม)

 

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2512 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีทันตแพทย์ไปปฎิบัติงานร่วมกับทันตแพทย์ เพื่อบำบัดความทุกข์ทรมานด้วยโรคฟันของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร จวบจนถึง พ.ศ. 2529 ซึ่งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ได้เริ่มจัดให้มีโครงการรณรงค์ทางทันตสาธารณสุข เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม เป็นครั้งแรก และได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในปี พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีจึงได้มติอนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็นวัน “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ” โดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ร่วมใจจัดโครงการบริการทางทันตกรรมในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติขึ้น

 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “พระมารดาแห่งวงการทันตแพทย์ไทย” และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ นอกจากนี้เพื่อให้ทันตบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและวิชาชีพ และเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางทันตสุขศึกษาแก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพในช่องปาก พร้อมทั้งรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพช่องปากที่ดีของตน และบุคคลที่ใกล้ชิด โดยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง

 

ซึ่งในปีนี้ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม โดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนทั่วไป ( 1 คน / 1 การรักษา ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ โรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง 2 แห่ง ได้แก่

 

1. โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เปิดให้บริการ (ผู้ใหญ่ 1,500 ราย / เด็ก 200 ราย / ผ่าฟันคุด 120 ราย) เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 6.30 – 11.30 น. หรือจนบัตรคิวหมด

 

2. โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เปิดให้บริการ (ผู้ใหญ่ 350 ราย / เด็ก 50 ราย) เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 6.45 น. จนบัตรคิวหมด

 

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี พิธีเปิดการให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชน โดยไม่คิดมูลค่า ถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมให้ความรู้ด้านทันตสุขศึกษา พร้อมเล่นเกมชิงรางวัล โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับบริการทางทันตกรรมเป็นจำนวนมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment