นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 จาก Okayama University Dental School ประเทศญี่ปุ่น
เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 3 คนจาก Okayama University Dental School ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเข้าศึกษาดูงาน ณ คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง, คลินิกทันตกรรมจัดฟัน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561 (2 คน) และ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2561 (1 คน) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่มีร่วมกัน ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment