พิธีมอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
และลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2561

 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล และลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พร้อมกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเข้าร่วมงานพร้อมถ่ายภาพกับผู้เกษียณอายุงานของคณะฯ ซึ่งปีนี้มีผู้เกษียณอายุงาน จำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน ได้แก่ ศ.คลินิก ทพญ. ณัฏยา อัศววรฤทธิ์, รศ.ทพญ. จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ, รศ.ดร.ทพญ. สุวรรณี ลัภนะพรลาภ, ผศ.ทพ. พีระ สิทธิอำนวย, ผศ.ทพญ. เปรมวรา ตรีวัฒนา, นางสาวเพ็ญศรี พงษ์ขวัญ, นางศิริวรรณ จิตสุขุมมงคล, นางนพมาศ ปันทรัตน์, นางภรณ์สรวง ดวงจินดา, นางจุฑามาศ เกตุเทียน, นางลภัสนันท์ ปัญญา, นายธีระ วนรัตน์, นางเยาวลักษณ์ ทุติยาภรณ์, นายฉลอง มูลศรี และนายเหลี่ยม ไชยะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment