คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสำนักงานเลขาธิการความร่วมมือทางทันตแพทยศาสตร์
ในลุ่มแม่น้ำโขง (IDCMR Secretariat) ร่วมสนับสนุนจัดงานประชุมวิชาการ The 13th International Dental Collaboration
of the Mekong River Region Congress (IDCMR) ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

 

24 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย H.E. Dr. Myint, Union Minister Prof. Shwe Toe, President LOC, 13th IDCMR Congress กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ The 13th International Dental Collaboration of the Mekong River Region Congress (IDCMR) เรื่อง “Bringing Friendship From Mekong to Ayeyawady” ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2561 ณ Sedona Hotel สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

 

งานประชุมฯ ดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากรประเทศออสเตรีย ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า มาบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ  โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร.ทพญ. ทิพนาถ วิชญาณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน และ ผศ.ทพ.ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ได้รับเชิญ เป็นวิทยากรภายในงานประชุม ดังกล่าว

 

นอกจากนี้ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาทันตกรรมเด็ก ร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ทันตแพทย์ที่เป็นสมาชิก (IDCMR) จากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน (คุนหมิง) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐอินเดีย ประเทศไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

 

อีกทั้ง งานประชุม มีการประชุม Dean Council Meeting ซึ่งเป็นการร่วมประชุม ระหว่างคณบดีของประเทศสมาชิก IDCMR เพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยน การพัฒนา ทางทันตกรรมในประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment