งานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 จำนวน 82 ราย เพื่อเตรียมความพร้อมและแนะนำการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment