งานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 1

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 จำนวน 82 ราย

พร้อมแนะนำคณะทันตแพทยศาสตร์แก่นักศึกษาและผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment