คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง “กฏหมายเกี่ยวกับการลา

และดำเนินการทางวินัยกรณีขาดงาน” แก่บุคลากรของคณะฯ

 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่อง “กฏหมายเกี่ยวกับการลาและดำเนินการทางวินัยกรณีขาดงาน” แก่บุคลากรของคณะฯ เพื่อให้ความรู้ และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับการลาและดำเนินการทางวินัยกรณีขาดงาน โดยมี นายปราณีต กลิ่นสังข์ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล และนางสุนิสา ปริพฤติพงศ์ กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร จัดโดยหน่วยกฏหมายและหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment