ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ ออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้น ครั้งที่ 2

โครงการหน่วยงานต้นแบบฟันดีมีสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วังสระปทุม

 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้น ครั้งที่ 2 ในโครงการหน่วยงานต้นแบบฟันดีมีสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ ณ วังสระปทุม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้าราชบริพารในพระองค์ เป็นต้นแบบในการมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี และจะทำการรักษาทางทันตกรรม ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 25 กรกฎาคม และ 29 สิงหาคม 2561 ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment