คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมจัดงาน

“ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อผู้สูงอายุ

และสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ (Innovation Food and Beverage) อร่อยปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพและช่องปาก”

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมจัดกิจกรรมในงาน “ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อผู้สูงอายุ และสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ (Innovation Food and Beverage) อร่อยปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพและช่องปาก” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก รวมทั้งส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อผู้สูงอายุ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด และร่วมออกบูธแสดงนวัตกรรมผลงานการวิจัยด้านสุขภาพช่องปากและนวัตกรรมช่องปากสำหรับผู้สูงอายุของคณะฯ พร้อมร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ดูแลฟันอย่างไร ให้มีฟันใช้จนอายุ 90” โดย ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ ทพ.กิตติ สุพันธุ์วณิช อาจารย์พิเศษภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment