พิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ทันตาภิบาล จากราชอาณาจักรภูฏาน ที่เข้ารับการฝึกอบรม

โครงการศึกษาต่อเนื่องฯ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร แก่ทันตาภิบาล จำนวน 7 คน จากโรงพยาบาล Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital ประเทศภูฏาน ที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการศึกษาต่อเนื่องฯ ณ คลินิกทันตกรรมเด็ก คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก และศึกษาดูงานทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในระหว่างวันที่ 11 – 22 มิถุนายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment