เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผศ.ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดา และร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้อาวุโส โดยมีอาจารย์อาวุโสของคณะฯ เข้าร่วมงาน 2 ท่านได้แก่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ พ.ท.ทพ.เศวต ทัศนบรรจง และผศ.ทพญ.เพ็ญศรี สุทธิสารสุนทร เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปีวันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับรางวัลดังนี้ -รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ระดับคณะ ประจำปี 2560 1.ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ อ.ดร.นพ.ทพ.บวร คลองน้อย 2.ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ ได้แก่ นายฉลอง มูลศรี 3.ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ ได้แก่ นางยุพิน อุบลรัตน์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 2 คน 4.พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระยะเวลาการปฎิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี ได้แก่ อ.ทพญ.ธารี จำปีรัตน์ 5.พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระยะเวลาการปฎิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี ได้แก่ รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ตำแหน่งประเภทสนับสนุน 6.พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระยะเวลาปฎิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี ได้แก่ นางสาวบีรญา อำนาพร 7.พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระยะเวลาปฎิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี ได้แก่ นางจันทิรา ศิริพิศ -รางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตร ชื่ออนุสิทธิบัตร “ยาสีฟันแคลเซียมฟอสเฟสปราศจากฟลูออไรด์ชะลอรอยโรคฟันผุ” ได้แก่ รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์ -รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำปี 2560 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง จีรภัทร จันทรัตน์ -รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ได้แก่ ผศ. ดร.ทันตแพทยหญิงจีรภัทร จันทรัตน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment