นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 จาก Graduate School of Dentistry Osaka University เข้าศึกษาดูงาน

ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 จำนวน 4 คน

จาก Graduate School of Dentistry Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเข้าศึกษาดูงาน

เมื่อระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2561 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่มีร่วมกัน ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment