พิธีปิด โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

(หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์) รุ่นที่ 20

 

พิธีปิด โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์) รุ่นที่ 20

จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561

ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 (ส่วนหลัง) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment