มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
ในโครงการการผลิตน้ำมันสกัดจากธรรมชาติในการทำละลายวัสดุคลองรากฟันชนิดกัตตาเปอร์ชา
โดยมีนักวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินการวิจัย

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการการผลิตน้ำมันสกัดจากธรรมชาติในการทำละลายวัสดุคลองรากฟันชนิดกัตตาเปอร์ชา  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ นาวาอากาศโทจักรพงศ์  ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด  เวลา 13.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการวิจัยโดยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ   Innovation Hub – Ageing Society   ของมหาวิทยาลัยมหิดล    พ.ศ.2560  เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย  4.0    โดยมี     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง จีรภัทร  จันทรัตน์   ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตน้ำมันสกัดธรรมชาติ ในการทำละลายวัสดุคลองรากฟันชนิดกัตตาเปอร์ชา และพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันสกัดธรรมชาติในการทำละลายวัสดุคลองรากฟัน ชนิดกัตตาเปอร์ชาที่ได้มาตรฐานตามสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นต้นแบบ จนถึงขณะนี้ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด  ในการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment