คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน”ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0 : สูงวัย สูงคุณค่า สานภูมิปัญญา สู่ลูกหลานไทย”

รศ. ดร. ฤดี สุราฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วย ผศ. ดร. ทพ. พีรพงศ์ สันติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะฯ เข้าร่วมงาน “ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0 : สูงวัย สูงคุณค่า สานภูมิปัญญา สู่ลูกหลานไทย” จัดโดย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยทางคณะฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ แสดงผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมของคณะ พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก และ ให้คำปรึกษาด้านทันตสุขภาพ แก่ผู้ที่สนใจ วันที่ 31 มกราคม 2561 – 1 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้อง เอ็ม ซี ซี ฮอลล์ ชั้น 5 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment