ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคุณ ดร. ทันตแพทย์หญิงธีรลักษณ์ สุทธเสถียร ที่ปรึกษาคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงสุวรรณี ลัภนะพรลาภ รองคณบดีฝ่ายความร่วมมือและเครือข่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร เข้าร่วมในพิธีสงฆ์และสักการะศาลพระภูมิเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

 

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ได้เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2551 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิด อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และทรงเปิดโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งศูนย์ฯ เพื่อให้บริการทางด้านสุขภาพแก่ประชาชน มุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ มีการกระจายการบริการทางการแพทย์ สาธารณสุขและทันตกรรมสู่ชุมชนชานเมืองและจังหวัดใกล้เคียง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment