คณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาทบทวนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างานจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมสัมมนา

ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2560 ณ ไอ ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment