งานประชุมวิชาการ The 7th Japan-Thailand-Korea Joint Symposium ณ Osaka University Graduate School of Dentistry ประเทศญี่ปุ่น
 
ศ.ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผศ.ทพญ. วิภาดา  เลิศฤทธิ์ รองคณบดี ผศ.ดร.ทพญ. จีรภัทร จันทรัตน์ (หัวหน้าสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์) และ อ.ดร.ทพ. ณัฐพล ตั้งจิตร (อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน) ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 7thJapan-Thailand-Korea Joint Symposium เรื่อง            “Innovative Dentistry: Seeds and Needs” ณ Osaka University Graduate School of Dentistry ประเทศญี่ปุ่น เมื่อระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560
 
โดยในการประชุมครั้งนี้ ผศ.ดร.ทพญ. จีรภัทร จันทรัตน์ ได้ร่วมบรรยายวิชาการในหัวข้อเรื่อง “Innovations in Regenerative Endodontics for Clinical Success” และ อ.ดร.ทพ. ณัฐพล ตั้งจิตร บรรยายในหัวข้อเรื่อง “Development of Alveolar Bone Grafting with Stem cells of Human Exfoliated Deciduous Teeth (SHED) in Polycarprolactone Scaffolds”
 
Japan-Thailand-Korea Joint Symposium นั้นเป็นการประชุมวิชาการประจำปี อันเป็นความร่วมมือระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 6 สถาบัน จากประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไทย ได้แก่ Osaka University Graduate School of Dentistry ประเทศญี่ปุ่น Kyungpook National University School of Dentistry, Seoul National University School of Dentistry และ Yonsei University College of Dentistry ประเทศเกาหลีใต้ และคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment