ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560

 

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ตรวจประเมิน รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงมะลิ รุ่งเรืองวานิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment